A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Polskie i tekst - United States Fashion Industry Association

Tłumaczenie A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc. - United States Fashion Industry Association w Polskie i oryginalne słowa piosenki
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Włoski i tekst - United States Fashion Industry Association Włoski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Angielski i tekst - United States Fashion Industry Association Angielski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - United States Fashion Industry Association Hiszpański
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Francuski i tekst - United States Fashion Industry Association Francuski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - United States Fashion Industry Association Niemiecki
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - United States Fashion Industry Association Portoguese
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - United States Fashion Industry Association Rosyjski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - United States Fashion Industry Association Holenderski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - United States Fashion Industry Association Szwedzki
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Norweski i tekst - United States Fashion Industry Association Norweski
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Duński i tekst - United States Fashion Industry Association Duński
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Hindi i tekst - United States Fashion Industry Association Hindi
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: Tłumaczenie w Polskie i tekst - United States Fashion Industry Association Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc. - United States Fashion Industry Association na różne języki.

Tekst A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.
tłumaczenia United States Fashion Industry Association

WASHINGTON — The Association of Importers of Textiles and Apparel is undergoing a makeover, trading in its 25-year-old brand for a new image, name and logo, as it broadens its mission to address changes in the global sourcing landscape.

The trade and lobbying group, which represents some 200 retailers, brands and service providers, will unveil and launch its new name — the United States Fashion Industry Association — and revamped logo, mission statement, set of values and Web site at its annual meeting in New York on Wednesday. The organization cohosts the meeting with the American Import Shippers Association. Its new Web site is slated to go live today at

The association’s core mission was focused more on tearing down trade barriers and opening new markets, but the world of global sourcing has changed dramatically in the last 25 years, and the USFIA aims to use its revamped image as it lobbies the executive branch and Congress on international trade policy issues.

When the association launched in 1989, the had signed only one free-trade agreement, quotas on apparel and textile imports controlled trade flows and China had barely surpassed Taiwan to become the top apparel supplier to the , said Julia Hughes, who has been with the association since its inception in 1989 and is president of USFIA, as she was at USA-ITA. Today, the has signed 14 free-trade deals; global quotas have been eliminated; China has the lion’s share, at 41 percent, of the apparel import market, and Taiwan, Hong Kong and South Korea are no longer among the top four apparel suppliers to the Those three countries have been replaced by Vietnam, Bangladesh and Indonesia.

“When we were founded, our mission was clear: the elimination of global quotas , but today our goals and our mission is broader than that,” Hughes said. “Our original name only mentioned importers of textiles and apparel, but our members are also exporters, retailers and global brands. They might have a product that is developed and designed in the , but the product itself never touches . We care about barriers in Japan or barriers in Italy, and we are no longer just looking at access to the market.”

Hughes said her members replaced “importers” in the association’s name with “fashion industry” to reflect the industry in its entirety — from brands and retailers to consultants, logistics providers and academic institutions.

Maureen Gray, vice president of international trade at Ralph Lauren Corp., currently chairs the association, which also includes on its board executives from Macy’s Inc., The Jones Group Inc., Kohl’s Corp., Pacific Sunwear of California Inc., Warnaco Inc., Levi Strauss andamp; Co., Penney Co. Inc., American Eagle Outfitters and Urban Outfitters Inc.

The Made in America movement, which has been gaining steam in the past few years, is also an area of focus that many of USFIA’s members are pursuing.

“Made in USA has always been a portion of companies’ production, but I think there is more of a focus on it now,” Hughes said. “There is potential for it to grow. How large it can grow is a real question, but we support it.”


Hughes also noted that importing and Made in America initiatives are pursued simultaneously without friction.

“We haven’t seen a conflict,” Hughes said. “It is one element of sourcing for our member companies. We are not promoting one over the other. We are very supportive of Made in USA, and we sponsored some of the very first programs about Made in USA at MAGIC. It is a very important element, but it is one part of sourcing decision making.”

Hughes said the association has several top priorities in Washington for the remainder of this year and next year. Among them is a push for liberal rules of origin in the Trans-Pacific Partnership negotiations between the and 11 other countries. Vietnam, the second-largest apparel supplier to the , is taking part in the negotiations and is a key sourcing platform for the fashion industry.

The has proposed a yarn-forward rule of origin that requires apparel be made of fabric and yarns supplied by the or other TPP partner countries to qualify for duty-free benefits when shipped back to the Importers oppose the rule and are seeking to broaden it to include third-country fabrics and yarns outside of the TPP partner countries, notably from China.
Hughes also pointed to renewal of the African Growth and Opportunity Act, which expires in 2015. USFIA and other associations are lobbying to have the preferential trade program extended early next year because businesses plan orders months in advance and become concerned when an expiration is looming.

Strengthening compliance in Bangladesh in the wake of two factory tragedies that have claimed the lives of more than 1,230 people in the past year is also a priority, she said.

Hughes said USFIA has members that have joined the two competing industry fire and building safety accords, as well as member companies that have opted to pursue their own path.

“A key issue for us is helping the industry make sure that we maintain the highest level of compliance,” Hughes said.

Tłumaczenie piosenki w Polskie
A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc. autorstwa United States Fashion Industry Association

WASZYNGTON - Stowarzyszenie Importerów Tekstyliów i Odzieży przechodzi przemianę, wymieniając swoją 25-letnią markę na nowy wizerunek, nazwę i logo, rozszerzając swoją misję dotyczącą zmian w globalnym krajobrazie zaopatrzenia.

Grupa handlowo-lobbingowa, która reprezentuje około 200 sprzedawców detalicznych, marek i usługodawców, ujawni i wprowadzi na rynek swoją nową nazwę - Stowarzyszenie Przemysłu Mody Stanów Zjednoczonych - oraz odnowione logo, misję, zestaw wartości i witrynę internetową na dorocznym spotkaniu w Nowym Jorku w środę. Organizacja jest gospodarzem spotkania z American Import Shippers Association. Jej nowa witryna internetowa ma zostać uruchomiona dzisiaj pod adresem

Podstawowa misja stowarzyszenia koncentrowała się bardziej na znoszeniu barier handlowych i otwieraniu nowych rynków, ale świat globalnego zaopatrzenia zmienił się dramatycznie w ciągu ostatnich 25 lat , a USFIA chce wykorzystać swój odnowiony wizerunek, lobbując władzę wykonawczą i Kongres w sprawach międzynarodowej polityki handlowej.

Kiedy stowarzyszenie powstało w 1989 roku, podpisało tylko jedną umowę o wolnym handlu, kwoty w sprawie importu odzieży i tekstyliów kontrolowano przepływy handlowe, a Chiny ledwo wyprzedziły Tajwan, aby stać się głównym dostawcą odzieży dla tego, powiedziała Julia Hughes, która jest w stowarzyszeniu od jego powstania w 1989 r. i jest prezesem USFIA, tak jak pracowała w USA. ITA. Dziś podpisał 14 umów o wolnym handlu; zniesiono kwoty globalne; Chiny mają lwią część - 41 procent - w rynku importu odzieży, a Tajwan, Hongkong i Korea Południowa nie należą już do czterech największych dostawców odzieży do tych trzech krajów, które zostały zastąpione przez Wietnam, Bangladesz i Indonezja.

„Kiedy powstawaliśmy, nasza misja była jasna: eliminacja globalnych kwot, ale dzisiaj nasze cele i misja są szersze” - powiedział Hughes. „Nasza pierwotna nazwa wspomniała tylko o importerach tekstyliów i odzieży, ale nasi członkowie są również eksporterami, sprzedawcami detalicznymi i światowymi markami. Mogą mieć produkt opracowany i zaprojektowany w, ale sam produkt nigdy się nie dotyka. Dbamy o bariery w Japonii lub we Włoszech i nie patrzymy już tylko na dostęp do rynku ”.

Hughes powiedziała, że ​​jej członkowie zastąpili„ importerów ”w nazwie stowarzyszenia słowem„ przemysł modowy ” odzwierciedlać całą branżę - od marek i sprzedawców detalicznych po konsultantów, dostawców usług logistycznych i instytucje akademickie.

Maureen Gray, wiceprezes ds. handlu międzynarodowego w Ralph Lauren Corp., obecnie przewodniczy stowarzyszeniu, które również obejmuje w swoim zarządzie dyrektorów z Macy's Inc., The Jones Group Inc., Kohl's Corp., Pacific Sunwear of California Inc., Warnaco Inc., Levi Strauss andamp; Co., Penney Co. Inc., American Eagle Outfitters i Urban Outfitters Inc.

Ruch Made in America, który zyskuje na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, jest również obszarem zainteresowania wielu członków USFIA.

„Made in USA zawsze stanowiło część produkcji firm, ale myślę, że teraz bardziej się na tym skupiamy” - powiedział Hughes. „Jest potencjał, by się rozwijać. To, jak duży może się rozrosnąć, to prawdziwe pytanie, ale my to popieramy. ”


Hughes zauważył również, że inicjatywy importu i Made in America są realizowane jednocześnie bez tarcia.

„ My nie widziałem konfliktu - powiedział Hughes. „Jest to jeden z elementów zaopatrzenia naszych firm członkowskich. Nie promujemy jednego nad drugim. Bardzo wspieramy Made in USA i sponsorowaliśmy niektóre z pierwszych programów o Made in USA w MAGIC. Jest to bardzo ważny element, ale stanowi część procesu podejmowania decyzji o pozyskiwaniu zasobów ”.

Hughes powiedział, że stowarzyszenie ma kilka głównych priorytetów w Waszyngtonie na pozostałą część bieżącego i przyszłego roku. Jednym z nich jest dążenie do liberalnych reguł pochodzenia w negocjacjach Partnerstwa Transpacyficznego między 11 innymi krajami. Wietnam, drugi co do wielkości dostawca odzieży, bierze udział w negocjacjach i jest kluczową platformą zaopatrzeniową dla branży modowej.

Zaproponowano regułę pochodzenia przędzy, która wymaga, aby odzież była wykonane z tkanin i przędzy dostarczonych przez lub inne kraje partnerskie TPP w celu uzyskania korzyści bezcłowych po odesłaniu z powrotem do Importerów sprzeciwiają się tej zasadzie i dążą do rozszerzenia jej o tkaniny i przędze z krajów trzecich spoza krajów partnerskich TPP, zwłaszcza z Chin.
Hughes zwrócił także uwagę na odnowienie African Growth and Opportunity Act, które wygasa w 2015 roku. USFIA i inne stowarzyszenia lobbują za przedłużeniem preferencyjnego programu handlowego na początku przyszłego roku, ponieważ firmy planują zamówienia z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i martwić się zbliżającym się terminem wygaśnięcia.

Zwiększenie zgodności w Bangladeszu po dwóch tragediach fabrycznych, które pochłonęły życie ponad 1230 osób w ubiegłym roku, jest również priorytetem y, powiedziała.

Hughes powiedział, że USFIA ma członków, którzy dołączyli do th

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc. Są szczęśliwi!

United States Fashion Industry Association

A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.: tłumaczenie i tekst - United States Fashion Industry Association

A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc.

Przedstawiamy wam teksty i tłumaczenie A New Force: U.s. Fashion Industry Assoc., wiadomości utworzonej przez United States Fashion Industry Association pobrane z albumu ''

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty United States Fashion Industry Association

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu

Do dzisiaj poprawiłeś / aś
225
tłumaczenia piosenek
Dziękuję !!